Fertilecity I

Tasques

  • T1 – Operació de sistema
  • T2 / T3 / T4 / T5 / T6 – Caracterització tècnic-ambiental de sistema
  • T7 – Anàlisi de l’impacte ambiental
  • T8 – Avaluació socioeconòmica i de sostenibilitat
  • T9 – Plantejament global i prospectiva el sistema en el planejament urbanístic i l’edificació
  • T10 – Difusió, transferència i explotació de el projecte

La caracterització tècnico-ambiental de sistema engloba tasques per a cada flux objecte d’estudi: infraestructura i materials (T2), energia (T3), aigua (T4), CO2 (T5) i aliments (T6). Un cop caracteritzat el sistema i els seus fluxos, s’aplicarà una anàlisi d’impacte ambiental (T7), i de viabilitat socioeconòmica, de sostenibilitat (T8) i territorial (T9). La difusió, transferència i explotació del projecte (T10) es realitzarà al llarg de tot el projecte, tant a nivell tecnològic com acadèmic. Així mateix, la tasca 0 correspon a la coordinació de el projecte.