Fertilecity II

Logo Ministerio

Tasques Fertilecity II (CTM2016-75772-C3-1-R)

  • T0 – COORDINACIÓ, GESTIÓ I CONTROL DE QUALITAT
  • T1 – Experimentació funcional de l’LAU-ICTA. Adaptació i operació
  • T2 / T3 / T4 / T5 / T6 – Caracterització tècnico-ambiental de sistema
  • T7 – Anàlisi de l’impacte ambiental
  • T8 – Avaluació socioeconòmica i de sostenibilitat
  • T9 – Plantejament global i prospectiva el sistema en el planejament urbanístic i l’edificació
  • T10 – Difusió, transferència i explotació del projecte

La caracterització tècnico-ambiental del sistema engloba tasques per a cada flux objecte d’estudi: infraestructura i materials (T2), energia (T3), recursos i el seu metabolisme (T4), aliments (T5) i fluxos d’emissions, gasos d’efecte hivernacle ( GEH) i residus (T6). Un cop caracteritzat el sistema i els seus fluxos, s’aplicarà una anàlisi d’impacte ambiental (T7), i de viabilitat socioeconòmica i de sostenibilitat (T8) i territorial (T9). La difusió, transferència i explotació de el projecte (T10) es realitzarà al llarg de tot el projecte, tant a nivell tecnològic com acadèmic. Així mateix, la tasca 0 correspon a la coordinació del projecte.