Projecte

Objectius

La pandèmia per coronavirus iniciada 2020 ens ha demostrat que les ciutats no estaven preparades per aquest tipus de catàstrofes. Les ciutats concentren els serveis, els llocs de treball, afavoreixen les interaccions socials, etc. En canvi, també generen el 70% dels residus mundials, i consumeixen el 80% dels aliments produïts globalment. A causa d’aquests fets, s’ha pogut constatar la poca resiliència de les ciutats, expressada mitjançant el temor a possible mancances en la distribució d’aliments durant el confinament. Aquest projecte vol transformar les ciutats en espais resilients, sostenibles i més saludables per l’actual i futures pandèmies, mitjançant l’agricultura de proximitat i el reciclatge/reducció de residus.

L’objectiu general és proposar un marc per l’autosuficiència de recursos, la reducció dels residus i la millora de la sostenibilitat i circularitat dins de les escoles, edificis i municipis amb una anàlisi a escala pilot i a escala municipi, que ajudin a l’adaptació de les ciutats a les situacions no habituals com la de pandèmia.

 

Objectius

Es planteja.
 • Estudiar el metabolisme dels residus, ja que la situació viscuda durant l’estat d’alarma ha tingut una clara incidència en els hàbits de consum de les famílies
 • Promoure el compostatge domèstic i comunitari en edificis i escoles.
 • Promoure l’agricultura de proximitat, especialment mitjançant la producció en coberta.
 • Analitzar ambientalment els diferents processos associats als tres plantejaments anteriors mitjançant la caracterització dels factors d’emissió de determinats compostos (N2O, Compostos Orgànics Volàtils i metà) i l’anàlisi del cicle de vida dels productes.
 • Escalar els sistemes de reciclatge i cultius en coberta al municipi. Es realitzarà un estudi de cas centrat en tres barris de Cerdanyola del Vallès a l’àrea metropolitana de Barcelona per conèixer i analitzar els patrons de consum i el malbaratament alimentari, així com els canvis en la generació de residus per l’increment en l’ús d’envasos d’un sòl ús a causa de les mesures higièniques recomanades per a la prevenció de contagis de la COVID-19.
Per altra banda, es vol quantificar l’acceptació social de la utilització de les cobertes dels edificis per implementar agricultura de proximitat i l’autogestió de la fracció orgànica. Els factors d’emissió es determinaran en els pilots que es realitzaran en les instal·lacions experimentals de la universitat i en les escoles. Els resultats ens permetran proposar noves estratègies de circularitat i sistemes tancats d’agricultura de proximitat.
 
La figura detalla les diferents parts que seran estudiades, cadascuna amb uns objectius específics i uns resultats concrets esperats.
En el cas de l’anàlisi a escala pilot, els objectius específics són els següents:
 • L’anàlisi de cicle de vida (ACV) dels materials i processos necessaris per a la implementació dels diferents recursos en coberta.
 • L’anàlisi dels residus generats en un edifici, i els pilots de les escoles.
 • Anàlisi de les emissions de COV i, N2O i CH4 dels cultius i residus que es composten.
 • Noves propostes de sistemes circulars que generin menys impactes, i tinguin en compte la circularitat de nutrients en el cultiu d’aliments i l’aprofitament dels residus generats.
I la part a escala municipi tindrà els següents objectius concrets:
 • L’anàlisi dels patrons de consum d’aliments, energia, aigua i generació de residus.
 • L’estudi del metabolisme urbà del cas d’estudi a escala municipi i de diferents formes urbanes, com polígons d’habitatges, centre històric i zona residencial.
 • L’estudi de l’acceptació social de la utilització de les cobertes dels edificis per implementar el nexe AEAR.
 • L’anàlisi de sostenibilitat de la implementació del nexe AEAR a les cobertes dels edificis per l’autosuficiència dels municipis.
 • Geo-referència dels resultats perquè estiguin disponibles per les institucions i el municipi.